«امتداد» از دیدگاه لایب نیتس
46 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » بهار 1389 - شماره 27 (28 صفحه - از 105 تا 132)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شکل‌گیری افکار لایب‌نیتس در مورد امتداد و مکان، و ارتباطآن‌دو با هم، نشان می‌دهد که لایب‌نیتس چگونه با نفی جوهریت امتداد، نیرو را اصل اشیا و امتدادمی‌داند. ضمن آنکه بر این اساس، او از ثنویت دکارتی و کانتی خارج می‌شود و اصل اشیا را روحانیمی‌داند. لایب‌نیتس امتداد، ماده، و مکان را سطح پدیداری، و واقعیتی اشتقاقی می‌انگارد؛ در نتیجه،از اینکه جهان را از هر دو سو ـ درون و برون ـ نامتناهی بداند ابایی ندارد، بنابراین اتم و خلا را منکرمی‌شود و اصل اشیا را نقاطی متافیزیکی می‌شمارد که «مناد» نام دارند، دارای حیات و ادراک‌اند، وبه اطراف احاطه برونی دارند. وی بدین ترتیب، اتصال را توضیح می‌دهد. کلیدواژه ها : امتداد ،اتصال ،مکان ،نیرو ،نامتناهی ،لایب نیتس ،مناد ،اتم ،خلاء ،ماده
آدرس اینترنتی